Koolitus ,,Stress, tööstress ja läbipõlemine - äratundmine ja leevendamine'’
ehk ,,Psüühilise ,,tulekahju'' ennetamine ja kustutamine'' 

3 erinevas mahus vastavalt tellija soovile

Mida koolitused annavad?
 suurem teadlikkus vaimse tervise ,,tuleohutusest’’  
 vaimsete ja emotsionaalsete ,,tulekahjuriskide’’ äratundmine
 ,,vaimse tulekahju ennetamise ABC’’ + ,, suitsuandur’’ + ,,tuleakitsetekk’’ + ,,pulberkustuti’’
 oskus märgata ohumärke endas, kolleegis või lähedastes
 oskus ja julgus aidata ennast ja kõrval olijaid
 tervemad suhted, tervem õhustik meeskonnas
 väiksem püsistressi ja kurnatuse halvav mõju tööelule ja töö tulemuslikkusele
 väiksem töölt välja langemise risk


Teavituskoolitus
ehk ,,Päästeameti’’ lühiloeng teemal ,,üldine tuleohutus’’
4 akh
 Stress, läbipõlemine, depressioon – kuidas ära tunda; mille poolest erinevad; kuidas ja mil
 määral need mõjutavad elu ja toimetulekut
 Enesmonitooring – stressi- ja läbipõlemise ja depressioonitaseme test (täidetakse ja töödeldakse osalejate endi poolt, anonüümne)
 Millal otsida abi?
 Kes aitab? Mis aitab? Professionaalse abi vajadus ja võimalused, mh abi vitamiiniest, mineraalidest, ravimitest; veebipõhine abi jm
Teavituskoolituse töö toimub loenguformaadis 

1-päevane koolitus, 8 akh
ehk ,,Päästeameti’’ loeng-töötuba teemal ,,tuleohutus, tulekahjuriskide äratundmine, tulekahju ennetamise ABC’’ + ,,suitsuandur’’

Soovi korral anonüümne   meeskonnaliikmete stressi ja läbipõlemise taseme eelhindamine ja tagasisiside juhtidele ning personaalne skoor osalejatele

 Stress, depressioon, läbipõlemine – kuidas mõjutab, kuidas ära tunda, mille poolest
 erinevad? Õpitakse tundma stressi, depressiooni ja läbipõlemise märke ja põhjuseid.
 Enesemonitooring – EMS küsimustik stressi, depressiooni, kurnatuse ja läbipõlemise hindamiseks.
 Isiksuseomaduste ohukohad ja ressursid? Kasutame kohapeal täidetavat isiksuse testi, individuaalsete psühholoogilise pinge allikate ja tasakaalustavate sisemiste ressursside selgitamiseks ja hindamiseks.
 Mis lisab riske? Schostromi tasakaalus ja mittetasakaalus isiksuse mudel. Uuritakse, kuidas isiksuseomadused ja veendumused mõjutavad stressi tekkimist. Õpitakse nägema õõnestavaid uskumusi, hoiakuid ja käitumismustreid ehk, mida teevad Muretsejad.
 ,,Sõnumeid Õnnestujatelt’’ ehk hoiakuid, mõtteid ja lihtsamaid enesebaioskuseid, mis edendavad rahulolu. Mis kaitseb, taastab ja tervendab?
 Kuidas ressursse leida ja luua? Kes aitab? Mis aitab?

Töö toimub psühhoharidusliku grupitöö ja kaasava õppimise vormis  

2-päevane koolitus, 16 akh
ehk ,,Päästeameti’’ loeng-töötuba teemal ,,tuleohutus, tulekahjuriskide äratundmine, tulekahju ennetamise ABC’’ + ,,suitsuandur’’ + ,,tuleakitsetekk’’ + ,,pulberkusttuti’’

Soovi korral anonüümne  meeskonnaliikmete stressi ja läbipõlemise taseme eelhindamine ja tagasisiside juhtidele ning personaalne skoor osalejatele  

1. PÄEV – ISIKLIKUD JA ÜLDISED STRESSITEGURID JA KAITSETEGURID
 Stress, läbipõlemine, depressioon – kuidas ära tunda; mille poolest erinevad; kuidas ja mil määral need mõjutavad elu ja toimetulekut
 Enesmonitooring – stressi- ja läbipõlemise ja depressioonitaseme test (täidetakse ja töödeldakse osalejate endi poolt, anonüümne)
 Enesmonitooring – Isiklike stressitegurite ja kaitsetegurite kaardistamine – test (täidetakse ja töödeldakse osalejate endi poolt, anonüümne)
 Testide juurde kuuluva sterssimudeli analüüs ja sidumine osalejate ning meeskonnaga
 Millal otsida abi?
 Kes aitab? Mis aitab? Professionaalse abi vajadus ja võimalused, mh abi vitamiiniest, mineraalidest, ravimitest; veebipõhine abi jm

2. PÄEV – EMOTSIOONIDE JUHTIMINE, ENESEJUHTIMINE, ENESEHOIDMINE
 Kuidas ressursse leida ja luua?
 Suhtlemise soodustamise tehnikad
 Mõtete ja emotsioonide juhtimise tehnikad
 Pingemaandamise, lõõgatsumise, jõustamise ja energialoomise tehnikad

Töö toimub psühhoharidusliku grupitöö ja kaasava õppimise vormis
----------------------------------

Koolituse toimumise aeg: kokkuleppel tellijaga
Koolituse toimumise koht: kokkuleppel tellijaga
Osalejate arv grupis: kuni 20 inimest grupis


Koolitusel kasutatakse ...
... aktiivselt kaasavaid grupitöö meetodeid, lugusid, grupiarutelusid, praktilisi töölehti ja põhiinfot sisaldavaid jaotusmaterjale. Ei kasutata loenguformaati.Õppimine toimub psühhoharidusliku rühmatöö vormis: vahelduvad lühiülevaated, arutelud, testid ning eneseanalüüsi ja uute oskuste omandamise ülesanded. Koolitusel kehtib grupitöö ja meeskonna konfidentsiaalsuse nõue. 
Koolituselt saab kaasa jaotusmaterjalid ja lõõgastustehnikate kaardikomplekti printfaili (viimase saab 1- või-2-päevastel koolitustel).

Loe varasema osaleja mõtteid koolitusest

Õppekava nr 7 
Õppekavarühm: psühholoogia, sotsiaal- ja käitumisteadused     

Tagasi