Koolitusprogramm ,,Stress, tööstress ja läbipõlemine – ära tundmine ja leevenadmine’’
Soovi korral lisaks
,,Meeskonnatervise'' ja tööstressi hindamine,
meeskonnaliikmete vaimse tervise hindamine
(COPSOQ ja EMS küsimustikud)
Kokkuvõtted juhtidele, personaalne skoor võrdluses anonüümsete tiimiskooridega meeskonnaliikmetele    


Mida koolitus annab?
 suurem teadlikkus vaimse tervise ,,tuleohutusest’’
 vaimsete ja emotsionaalsete ,,tulekahjuriskide’’ äratundmine
 ,,vaimse tulekahju ennetamise ABC’’ + ,, suitsuandur’’ + ,,tuleakitsetekk’’ + ,,pulberkustuti’’
 oskus märgata ohumärke endas, kolleegis või lähedastes
 oskus ja julgus aidata ennast ja kõrval olijaid
 tervemad suhted, tervem õhustik meeskonnas
 väiksem püsistressi ja kurnatuse halvav mõju tööelule ja töö tulemuslikkusele
 väiksem töölt välja langemise risk 

Loe varasema osaleja mõtteid koolitusest

Päev 1 - Stress ja läbipõlemine -   8 akh
,,Minu ohukohad ja kaitsed?''
1. Stress, läbipõlemine, depressioon – kuidas ära tunda; mille poolest erinevad; kuidas ja mil määral need mõjutavad elu, tööd ja toimetulekut
2. Enesemonitooring – stressi- ja läbipõlemise ja depressioonitaseme test (täidetakse ja töödeldakse osalejate endi poolt juhul, kui koos koolitusega pole tellitud meeskonna stressi ja läbipõlemise taseme eelhindamine, anonüümne)
3. Enesmonitooring – Isiklike stressitegurite ja kaitsetegurite kaardistamine – test (täidetakse ja töödeldakse osalejate endi poolt, anonüümne)
4. Testide juurde kuuluva sterssimudeli analüüs ja sidumine osalejate ning meeskonnaga
5. Millal otsida abi? Kes aitab? Mis aitab? Professionaalse abi vajadus ja võimalused, mh abi vitamiiniest, mineraalidest, ravimitest; veebipõhine abi jm
6. Kuidas ressursse leida ja luua?
7. Mõtete ja emotsioonide juhtimise tehnikad
8. Pingemaandamise, lõõgatsumise, jõustamise ja energialoomise tehnikad 

Päev 2 -  Tööstress  -8 akh
,,Tööstress, töökeskkond, töösuhted – mina selle keskel''
1. Meeskonna tööstressi tegurite uurimine ja grupiarutelu - rahulolu, rollikonfliktid, info kättesaadavus, koostöö, autonoomsus, edenemine, juhtimine, toetus, toimetulek keerukates ametialastes situatsioonides.
Arutelu ja analüüsi alusena on võimalik soovi korral kasutada COPSOQ küsimustikku - Copenhagen Psychosocial Questionaire ehk tööga seotud psühhosotsiaalse seisundi, tervise ja heaolu küsimustik 59 indikaatorküsimusega.
2. Meeskonnakaaslaste mõistmist edendavad protsessid. ,,Maailmanägemise filter’’, ,,Väärtuste-reeglite rist’’. Praktilised harjutused koostöö ja mõistmise harjutamiseks.
3. Suhtlemistehnikad. Kuulamistehnikad. Kehtestav käitumine – mis on võtmed? Konfliktile vastamine - ,,Kaelkirjak töökohal’’. Kasutame tehnikaid, mis on rakendatavad nii klienditöös kui kolleegidega suhtlemisel.

Soovi korral on võimalik tellida meeskonnaliikmete/töötajate anonüümne eelhindamine enne koolituspäevi:
- töötajate stressi- ja läbipõlemise küsimustik - EMS
- meeskonnatervise ja tööstressi küsimustik - COPSOQ
Juhid saavad eelhindamise puhul kokkuvõtte ja tagasiside meeskonnaliikmete/töötajate stressi- ja tööstressi tasemete kohta ning ülevaate tööstressi põhjuste ja organisatsioonis hästi toimivate tööelu tegurite kohta kollektiivis.
Töötajad saavad koolitusel personaalsed skoorid paberkandjal. Võrdlusena tiimikaaslaste  anonüümsete skooride kõrval.
On võimalik tellida järelhindamine samade küsimustikega poole aasta või kokku lepitud ajaperioodi möödudes, et hinnata muutusi.

Koolitusel kasutatakse aktiivselt kaasavaid grupitöö meetodeid, lugusid, grupiarutelusid, praktilisi töölehti ja põhiinfot sisaldavaid jaotusmaterjale. Õppimine toimub psühhoharidusliku grupitöö vormis: vahelduvad lühiülevaated, arutelud, testid ning eneseanalüüsi ja uute oskuste omandamise ülesanded.

Koolitusel kehtib gruppi, meeskonda ja organisatsiooni puudutav konfidentsiaalsuse nõue.

Koolituselt saab kaasa jaotusmaterjalid ja stressihaldamise lühitehnikate kaardikomplekti printfaili. 

Õppekava nr 8 
Õppekavarühm: psühholoogia, sotsiaal- ja käitumisteadused  


Tagasi